Member

2016.4.1-

Professor Masahide Yamaguchi
Assistant professor Masaru Siino
PD Rampei Kimura
Atsuhisa Ota
D3 Masanori Sato
D1 Haruki Terauchi
M2 Tatsukichi Shiraishi
Kohei Fujikura
Taku Haga
M1 Taiki Kawa

Former members

Moved to Name(Position at TiTech)
Kobe U Toshifumi Noumi(PD/RIKEN)
Stanford U., ITP Tomohiro Fujita(PD)
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) Ken'ichi Saikawa(PD)
SUN YAT-SEN Univ Xian Gao(PD)
Tohoku Univ Atsushi Naruko(PD)
McGill Univ Daisuke Yoshida(D)