Member

2018.4.1-

Professor Masahide Yamaguchi
Associate Professor Teruaki Suyama
Assistant professor Masaru Siino
D2 Haruki Terauchi
D1 Kohei Fujikura
Kensuke Akita
Fabio Chibana
M2 Taiki Kawa
M1 Junya Ishikawa

Former members

Moved to Name(Position at TiTech)
Kobe U Toshifumi Noumi(PD/RIKEN)
Stanford U., ITP Tomohiro Fujita(PD)
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) Ken'ichi Saikawa(PD)
SUN YAT-SEN Univ Xian Gao(PD)
Tohoku Univ Atsushi Naruko(PD)
Waseda Univ Rampei Kimura(PD)
Utrecht Univ Atsuhisa Ota(PD)
McGill Univ Daisuke Yoshida(D)