Member

2018.4.1-

Professor Masahide Yamaguchi
Associate Professor Teruaki Suyama
Assistant professor Masaru Siino
PD Rampei Kimura
Atsuhisa Ota
D3 Masanori Sato
D1 Haruki Terauchi
Fabio Chibana de Castro
M2 Tatsukichi Shiraishi
Kohei Fujikura
Taku Haga
M1 Taiki Kawa

Former members

Moved to Name(Position at TiTech)
Kobe U Toshifumi Noumi(PD/RIKEN)
Stanford U., ITP Tomohiro Fujita(PD)
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) Ken'ichi Saikawa(PD)
SUN YAT-SEN Univ Xian Gao(PD)
Tohoku Univ Atsushi Naruko(PD)
McGill Univ Daisuke Yoshida(D)